Team Danmark er en offentlig selvejende institution og har til formål at udvikle og optimere rammer og vilkår for Danmarks bedste sportsudøvere. De samarbejder med Danmark Idræts Forbund (DIF) og de mange specialforbund under DIF samt forskellige samarbejdspartnere som kan støtte, hjælpe og udvikle talenter og elite-udøvere i dansk sport. Team Danmark er overordnet ansvarlig for talentudvikling, og når en given part i relation til Team Danmark udvikler, igangsætter og implementerer en talentudviklingsstrategi, sker det med udgangspunkt i deres anbefalinger.

Men selvom der er mange der interesserer sig for og diskuterer det hyppigt, er dette ikke en artikel om esport er en sport eller ej, om Esport Danmark bør anerkendes i DIF på lige fod med alle andre specialforbund, om Team Danmark bør støtte talentfulde esportsudøvere i forbindelse med sportsklasser, ungdomsuddannelse eller deltidsarbejde. Til gengæld er det en artikel om hvordan vi i esport kan blive inspireret af talentudviklingen i andre sportsgrene, og til det har Team Danmark udarbejdet Talent HUSET, som skal ses som det overordnede værdisæt for talentudvikling i dansk sport. Talent HUSET skal ses som en ramme eller en ledestjerne, hvori den enkelte organisation, forening, klub, skole osv. kan udarbejde deres konkrete talentudviklingsstrategi for at skabe et talentudviklingsmiljø, der udvikler dygtige og talentfulde spillere til det højeste niveau.

Talent HUSET er udarbejdet med udgangspunkt i den danske idrætskultur, den aktuelle forskning i talentudvikling med et nordisk perspektiv samt den praksis-erfaring mange har med talentudvikling. Målgruppen for værdisættet er alle de personer, der arbejder med talentudvikling på individ-niveau, med teams eller i talentudviklingsmiljøer, og formålet og forhåbningen er at de personer lever værdierne i deres daglige arbejde med de talentfulde spillere.

 

Talent HUSET’s 5 værdier

Team Danmark har udvalgt de 5 værdier på baggrund i forskning i talentudvikling og den erfaring som deres konsulenter har fra praksis med talentudvikling i mange forskellige sportsgrene. De skal ses som 5 forskellige dele, der tilsammen udgør hele HUSET men samtidig hænger sammen i praksis. De 5 bogstaver i HUSET repræsenterer hver deres værdi, som det anbefales man tager udgangspunkt i, når man arbejder med talentudvikling hvad end det er frivilligt eller professionelt. De 5 værdier er:

 • Helhed
 • Udvikling
 • Samarbejde
 • Engagement
 • Trivsel

Helhed handler om at have fokus på spillernes samlede miljø, hvor personerne omkring spillerne i og udenfor sporten spiller en vigtig rolle. Forskningen viser vigtigheden af at fokusere på alle aspekter omkring spillerne samt spillernes samlede livssituation for at skabe stabile og succesfulde talentudviklingsmiljøer. Det betyder også et fokus på kulturen, der findes i det pågældende talentudviklingsmiljø, hvor det vigtigste aspekt er, at der er sammenhæng mellem de værdier, som personer i miljøet siger de fokuserer på, og det de egentlig gør i det daglige arbejde med talentudvikling. Et helhedsfokus betyder også et fokus på det hele menneske, og de forskellige identiteter som udøveren har i de mange forskellige kontekster vedkommende befinder sig – både når der spilles computer og når der ikke gør. Derudover betyder et helhedsfokus også at man sikrer et fokus på de sociale og menneskelige kompetencer, som ikke direkte kan aflæses på skærmen, da de over tid også sikrer en god talentudvikling. De faglige eller esportslige ingame kompetencer må derfor ikke stå alene i et helhedsperspektiv.

Udvikling sætter fokus på den langsigtede proces i udviklingen af spillerens færdigheder og kompetencer. Det betyder at den langsigtede sportslige udvikling er i fokus, og at det modsat ikke er de kortsigtede resultater der skal ligges vægt på, da det ofte kan hindre den langsigtede udvikling. Spillernes træning og præstation i kampe, til turneringer og events bør passe til deres alder og evne til at præstere når det virkelig gælder. Undervejs i deres udvikling skal spillerne have mere ansvar for egen træning, læring foran computeren og generelt som ungt menneske. Spillerne, deres trænere og forening/klub/organisation/skole bør få anerkendelse for deres udvikling af hele miljøet og deres evne til at implementere nye relevante tiltag, kompetencer og færdigheder – in game såvel som out of game – snarere end at få anerkendelse for deres resultater. Når spillere skal udtages til dygtigere hold skal det ske med udgangspunkt i deres esportslige in game niveau, samtidig med at de personlige og sociale kompetencer som mennesker også skal vurderes, da de vigtige i processen mod at nå toppen.

Samarbejde handler om at alle personer i hele miljøet, der er relevante for spillernes generelle udvikling, samarbejder om at give spilleren de bedste muligheder og den bedste ramme for at trives samtidig med at det fulde potentiale indfries. De relevante nøglepersoner – hvad end det er i familien, uddannelsen, esportsregi, arbejde etc. – deler viden, kommunikerer og støtter hinanden så spillerne får den optimale hjælp. Samtidig er det vigtigt at de personer får og har den samme forståelse for hele spillerens livssituation. Samarbejde handler desuden om at de talentfulde spillere også får ansvar for at sikre samarbejdet mellem de vigtige nøglepersoner, fx trænere, forældre, lærere, holdkammerater, dygtigere spillere etc., da det både kan udvikle spillerens personlige kompetencer men også hele talentudviklingsmiljøet, som vedkommende befinder sig i. Det er også vigtigt med samarbejde og aktiviteter på tværs af alder og niveau, da vidensdeling, rollemodel-kompetencer og refleksivitet især kommer i spil der. Derudover handler samarbejde også om at foreninger/klubber/skoler/organisationer åbner op for samarbejde og vidensdeling på tværs, hvis det kan hjælpe talentudviklingen i den pågældende esports-genre eller helt overordnet generelt for esport.

Engagement sætter fokus på engagementet hos nøglepersonerne i relation til den talentfulde spiller. Trænerens engagement i spillerens udvikling på det esportslige såvel som det personlige plan er relevant for spillerens motivation over længere tid. Den udviklingsorienterede træner er den afgørende faktor for at talentfulde spillere trives til træning og fastholdes over tid indtil de når de professionelle rækker. Træneren skal ligeledes være engageret og fokuseret på udvikling og dygtiggørelse af egne færdigheder i relation til talentudvikling og generelt vedrørende børn og unges udvikling. Den personlige udvikling hos træneren skal også være relateret mod spillerens personlige, sociale og sportslige kompetencer, og træneren skal desuden vise oprigtig interesse i hele spillerens liv. Det er samtidig vigtigt at foreningen/klubben/skolen/organisationen skaber gode rammer og muligheder for at personer i talentudviklingsmiljøet kan have dette engagement, for ellers kan det ikke lade sig gøre i praksis.

Trivsel handler om at sætte fokus på spillerens glæde til træning og samtidig deres evne til at håndtere modgang. For at blive professionel esportsudøver kræver det at træningen skal være udfordrende, målrettet og seriøs, men den skal samtidig også være præget af glæde. Det hersker ingen tvivl om at det kræver hårdt arbejde at nå det professionelle niveau, og at spillerne undervejs vil opleve modgang og kriser. Det er derfor vigtigt at give spillerne de rette kompetencer til at håndtere de udfordringer der kommer, så der ikke opstår mistrivsel og esport bliver fravalgt. Der er udfordringer i forskellige overgange, fx i forbindelse med årene omkring folkeskole, efterskole og ungdomsuddannelse, og ved at lære spillerne at håndtere de udfordringer samtidig med at man støtter op, har de nemmere ved at håndtere den sværeste overgang, når de går fra at være et dygtigt talent med højt niveau til at blive professionel. Træningen skal desuden have fokus på relationerne mellem de mange forskellige personer i spillerens talentudviklingsmiljø, da de relationer er med til at motivere og fastholde spilleren over tid.

 

Refleksionsspørgsmål

Talent-HUSET kan bruges som inspiration til i arbejdet med talentudvikling. Herunder er spørgsmål du kan stille dig selv som træner (eller leder) for at leve værdierne:

 • Sætter jeg som træner et oprigtigt fokus på helheden ift. hvad den værdi repræsenterer?
 • Har vi for meget fokus på resultater hos os og hvordan får vi ændret det fokus til at være mere udviklingsorienteret hvor resultaterne bliver sekundære?
 • Sørger jeg som træner for at alle personer omkring spilleren kan samarbejde, så jeg øger chancerne for at spilleren kan indfri sit fulde potentiale og opnå drømmen?
 • Får jeg snakket med forældrene til alle mine spillere eller fokuserer jeg kun på forældre til spillere, der enten præsterer godt eller under mine forventninger til dem? Hvordan sætter jeg det i system, så jeg får kontakt til og skaber en god relation til alle vores talentfulde spilleres forældre?
 • På hvilke områder skal jeg som træner udvikle mig yderligere for dels at dygtiggøre mine personlige kompetencer, dels for at skabe endnu bedre rammer for mine talentfulde spillere?
 • Hvis jeg kigger objektivt på mine spillere i trænings – og konkurrencesammenhæng, har de det så godt? Skaber jeg et udviklingsorienteret talentudviklingsmiljø med udgangspunkt i værdierne i Talent HUSET? Presser jeg som træner dem for meget, så der opstår mistrivsel?
 • Reflekterer jeg som træner nok over årsagen til at mine spillere ikke præsterer optimalt i vigtige kampe? Bør jeg fokusere mere på områder væk fra computeren, så det måske kan påvirke deres præstation foran computeren? Hvordan gør jeg det?

Hvis du står overfor en udfordring i dit talentudviklingsmiljø, så sæt dig sammen med andre trænere eller ledere og snak om de udfordringer. Ved at italesætte udfordringen, kommer I tættere på en løsning. Udfordringer i talentudviklingsmiljøer kan relatere sig til mange områder, så en ide kan være at alle deltagere til mødet har de 5 værdier nedskrevet foran sig. Når en udfordring kommer frem, så prøver I hver for sig og derefter i fællesskab at definere hvilken værdi der er i spil. Derved har I også et udgangspunkt til at lave nye tiltag for at løse udfordringen.

Denne artikel dypper fødderne i mange forskellige aspekter af talentudviklingen, og de bliver beskrevet meget overordnet. Der vil fremover komme flere artikler, som går endnu dybere, men generelt for dem alle er de 5 ovenstående værdier et godt udgangspunkt, og det er med til at sikre at der kan skabes endnu flere fantastiske, stabile og succesfulde talentudviklingsmiljøer, der producerer spillere til højeste niveau.

 

Referencer

Det ovenstående er skrevet med udgangspunkt i information tilgængelig på Team Danmarks hjemmeside: www.teamdanmark.dk/vores-arbejde/talentarbejde hvor du kan læse mere om Team Danmark og deres talentarbejde.